BOSCH博世 馬刀鋸專用鋸片(老虎鋸片 / 往復鋸片)

基本上適用於大部份任何品牌之曲綫鋸

描述

產品編號 產品名稱 規格型號
10013263 -BOSCH GSA S1025BF/5 8″ 老虎鋸片 – 金屬(20件/箱)∴TB S1025BF
10013256 BOSCH 9″ 老虎鋸片 – 木(20件/箱)∴TB S1111DF
10013264 BOSCH 9″ 老虎鋸片 – 金屬(50件/箱)∴TB S1122BF
10013265 BOSCH 9″ 老虎鋸片 – 金屬(50件/箱)∴TB S1122EF
10013266 BOSCH 9″ 老虎鋸片 – 金屬 S1126BEF5(50件/箱)∴TB S1126BEF
10036575 BOSCH 9″ 老虎鋸片 – 重金屬/生鐵(1支/包) S1155CHM
10036480 BOSCH 老虎鋸片 – PROGRESSOR METAL & WOOD 金屬&木切割進取型 S1156XHM
10013504 BOSCH 老虎鋸片 – 金屬(362 x 70 x 8mm)(25件/箱)∴TB S1226CHF
10013257 BOSCH GSA S1411DF 12″ 老虎鋸片 – 木 (5片裝)(50件/箱)∴TB S1411DF
10013258 BOSCH 10″ 老虎鋸片 – 木(50件/箱)∴TB S1531L
10011604 Bosch GSA S3456XF/5 8″ 老虎鋸片(50件/箱)∴TB S3456XF
10036907 BOSCH 4″ 老虎鋸片 – BIM S511DF
10013267 BOSCH 5″ 老虎鋸片 – INOX 不鋼 S518EHM
10013304 BOSCH 5″ 老虎鋸片 – INOX 不鋼 S518EHM
10013259 BOSCH 4″ 老虎鋸片 – 金屬 S522AF
10013260 BOSCH 4″ 老虎鋸片 – 金屬 S522BF
10013253 BOSCH 4″ 老虎鋸片 – 木 S522DF
10036621 BOSCH 4″ 老虎鋸片 – 金屬 S522EF
10013254 BOSCH 5″ 老虎鋸片 – 木 S528DF
10011597 Bosch GSA S644D 6″老虎鋸片 – 木 (5片裝)(50件/箱)∴TB S644D
10013255 BOSCH 6″ 老虎鋸片 – 木(50件/箱)∴TB S711DF
10013261 BOSCH 6″ 老虎鋸片 – 金屬 S922BF/5(50件/箱)∴TB S922BF
10017378 Bosch S 922 EF 老虎鋸片 – BIM兩用(50件/箱)∴TB S922EF
10011645 Bosch S 922 EHM 老虎鋸片 – INOX 不鋼 2608653097∴RZ S922EHM
10013262 BOSCH 6″ 老虎鋸片 – 金屬 S926BEF5(50件/箱)∴TB S926BEF
10036600 BOSCH 6″ 老虎鋸片 – 重金屬 S955CHM
10036620 BOSCH 6″ 老虎鋸片 – BIM兩用(碳鋼鋸齒)(1支裝) S956XHM

額外資訊

品牌 Brand

BOSCH博世